Hãy thực hiện bài Post-test để được cấp CME. Bài test có thể thực hiện nhiều lần nếu lần thực hiện trước chưa đạt.

 

BÀI POST-TESTTHỜI GIAN LÀM BÀI 
POST-TEST HỘI THẢO TIỀN HỘI NGHỊ (31.03.2024) 31/03/2024 - 14/04/2024 Làm bài

POST-TEST HỘI NGHỊ NGÀY 1 (01.04.2024) 

Hội thảo viên chỉ cần thực hiện 1 trong 3 đề 

01/04/2024 - 15/04/2024 Làm Đề 1Làm Đề 2Làm Đề 3

POST-TEST HỘI NGHỊ NGÀY 2 (02.04.2024) 

Hội thảo viên chỉ cần thực hiện 1 trong 3 đề 

02/04/2024 - 16/04/2024 Làm Đề 1 Làm Đề 2 Làm Đề 3

* Điều kiện cấp CME:

  1. - Hội thảo viên tham dự tối thiểu 90% số giờ hội nghị.
  2. - Làm post test đạt >= 70 %.
  3. - Bổ sung bằng cấp đầy đủ (liên hệ bàn tiếp tân).